Pogoji

Pogoji uporabe storitve Marketino

1. Predmet pogojev uporabe

Predmet teh pogojev uporabe (v nadaljevanju: Pogoji) je storitev Marketino, ki jo zagotavlja Marketino d.o.o., ID za DDV: SI66448166 iz Ljubljane, Dunajska cesta 136, Slovenija (v nadaljevanju: Ponudnik) v sodelovanju s Superius d.o.o., OIB 88456877305, Ćirilometodske družbe 1, Pula, Hrvaška (v nadaljevanju: Principal), ki omogoča uporabniku, da izdaja račune v skladu s smernicami Zakona o davčnem potrjevanju računov v prometu z gotovino in mu pomaga pri poslovanju (v nadaljevanju: Storitev). Principal je avtor, ponudnik ter edini lastnik Storitve, Ponudnikova vloga pa je komercializacija Storitve na trgu Slovenije z uporabo naziva Marketino ali drugega. Sestavni del teh Pogojev predstavlja tudi Pravilnik o zasebnosti podatkov, ki ga je Principal objavil na spletni strani www.superius.co/legal (v nadaljevanju: Pravilnik), pri čemer se Ponudnik v smislu Pravilnika šteje za ‘Partnerja Storitve’. Storitev je na voljo na spletni strani www.marketino.si, vključno z vsemi podstranmi znotraj domene marketino.si (v nadaljevanju: Stran Storitve).

2. Pogoji uporabe Storitve

Uporabnik Storitve je lahko pravna oseba, podjetnik ali zasebnik, ki sprejme Pogoje pri nakupu, registraciji ali uporabi Storitve, ne glede na to, ali Uporabnik sprejme te Pogoje ob začetku uporabe Storitve ali sprejme katerokoli spremembo Pogojev (v nadaljevanju: Uporabnik).

Uporabnik predloži zahtevo za nakup ali registracijo (v nadaljevanju: Zahteva) na Strani Storitve ali na drug način, z izpolnjevanjem zahtevanih podatkov in sprejemom Pogojev, s čimer se začne uporaba Storitve. Če so vneseni podatki napačni ali nepopolni, Uporabnik ne bo mogel uporabljati Storitve.

Med uporabo Storitve lahko Uporabnik uporabi eno ali več licenc (v nadaljevanju: Licenca). Število Licenc, ki jih Uporabnik uporablja, Uporabniku omogoča hkratno uporabo enakega števila plačilnih naprav za izdajanje računov.

Za delovanje Storitve je potreben ustrezen računalnik ali mobilna naprava in dostop do spleta, kar mora zagotoviti Uporabnik. Če Uporabniku Marketino omogoči dostop do spleta prek podatkovne kartice ali kako drugače, ali Uporabniku izstavi računalnik, mobilno napravo ali drugo opremo, se to ne šteje za del Storitve.

Ponudnik lahko po lastni oceni iz upravičenih razlogov zavrne Zahtevo za Storitev. Upravičene razloge predstavljajo zlasti, vendar ne izključno, situacije, (i) ko je med prej obstoječim razmerjem Uporabnik na kakršen koli način zlorabil Storitev ali uporabljal podatke iz sistema Storitve ali posameznih delov Storitve v nasprotju z njenim namenom in pogodbeno funkcijo, (ii) ko obstaja utemeljen sum, da Uporabnik ali tretja oseba zlorablja ali ima namen zlorabiti Storitev ali ko omogoči zlorabo s strani tretjih oseb ali ko je Uporabnik že sam zlorabil ali prikril, tj. ni prijavil goljufivih dejanj tretjih oseb v zvezi s temi Storitvami, (iii) ko obstaja sum, da bo Storitve uporabljala tretja oseba, v povezavi s katero obstajajo razlogi za zavrnitev Zahtev, določenih tukaj, in (iv) ko je ugotovljena plačilna nezmožnost Uporabnika.

Za celovito uporabo Storitve mora Uporabnik vse zahtevane podatke vnesti v administracijski vmesnik in aktivirati vsaj eno plačilno napravo. Uporabnik mora od pristojne institucije samostojno zahtevati namensko digitalno potrdilo (v nadaljevanju: Potrdilo), ki se v postopku davčnega potrjevanja računov uporablja za elektronski podpis elementov računa in za opredelitev zavezanca za davčno potrjevanje računov pri elektronski izmenjavi podatkov ter ga naložiti v administracijski vmesnik. V nasprotnem primeru so računi lahko neusklajeni z zakonskimi odločbami.

Uporabnik izrecno soglaša, da Storitev njegovo Potrdilo uporablja za potrebe davčnega potrjevanja računov, ustvarjenih z aplikacijo Storitve, ter za uporabo drugih funkcij Storitve za katere je Potrdilo potrebno.

Če je del Storitve dostava nadomestne naprave Uporabniku v primeru okvare, Ponudnik bo deloval na naslednji način, odvisno o tem če je naprava v garancijskem roku ali ne. Če je naprava v garancijskem roku, potem ko Ponudnik ugotovi gre za okvaro, ki jo zajema garancija, bo Ponudnik Uporabniku poslal nadomestno napravo pripravljeno za delo v roku največ 5 delovnih dni prek svojega specializiranega partnerja (kurirske službe), pri čemer je skrajni rok dostave Uporabniku odvisen od roka dostave navedenega partnerja. Uporabnik je dolžan pripraviti pokvarjeno napravo za prevzem in jo dati kurirski službi ob prejemu nadomestne naprave. Če naprava ni v garancijskem roku, Ponudnik bo najprej poskusil ugotoviti ali je popravilo naprave ekonomsko smotrno. V kolikor Ponudnik ugotovi, da je napravo verjetno mogoče popraviti na ekonomsko smiseln način, bo Uporabniku poslal ponudbo za popravilo. Po prejemu plačila po ponudbi za popravilo in okvarjene naprave od Uporabnika, bo Ponudnik začel s servisiranjem prevzete naprave. Po končanem servisiranju bo Ponudnik napravo poslal Uporabniku prek svojega specializiranega partnerja (kurirske službe). V kolikor se ugotovi da se naprave ni smotrno popravljati, bo Ponudnik Uporabniku poslal ponudbo za novo napravo z ugodnejšimi pogoji. Po plačilu po ponudbi, bo Ponudnik Uporabniku dostavil novo napravo, pripravljeno za delo v roku največ 5 delovnih dni po prejetju plačila prek svojega specializiranega partnerja (kurirske službe), pri čemer je skrajni rok dostave Uporabniku odvisen od roka dostave navedenega partnerja.

Z aktiviranjem Storitve, dodajanjem Licence, preklicem Licence, sprejemom nadgradnje ali sprejemanjem Pogojev, v vsakem primeru pa po tridesetih dneh od dneva objave Pogojev, Uporabnik potrjuje, da je seznanjen s Pogoji in jih v celoti sprejema. Vse morebitne spremembe Pogojev bodo začele veljati na dan objave.

Storitev se uporablja za nedoločen čas, dokler Uporabnik ali Ponudnik ne prekine razmerja v skladu s temi Pogoji.

3. Funkcionalnost Storitve

Storitev je sestavljena iz administracijskega vmesnika, v katerem Uporabnik ureja podatke o poslovanju, ki so potrebni za delovanje Storitve, in upravlja odjemalske aplikacije, nameščene na enem ali več združljivih napravah, ki služijo za zakonito izdajanje računov.

Računi, ki so izdani iz odjemalske aplikacije, so shranjeni v Uporabniškem računu in so kadarkoli na voljo iz administracijskega vmesnika, razen če internetna povezava ni vzpostavljena; v slednjem primeru je ta razpoložljivost dosežena po tem, ko so za to izpolnjeni pogoji.

Uporabnik mora imeti za delovanje Storitve dostop do interneta, ki ni vključen v ceno Storitve in ne predstavlja dela Storitve.

Principal in Ponudnik si pridržujeta pravico do spremembe in/ali dopolnitve funkcionalnosti Storitve ali vsebine na Strani Storitve, brez predhodnega naznanila, v katerem koli trenutku, na kakršen koli način in iz katerega koli razloga, pri čemer niti Principal niti Ponudnik (niti oba skupaj) nista odgovorna za morebitne posledice zaradi teh sprememb.

4. Uporaba in zaščita Uporabniških podatkov

Uporabnik Storitve je lastnik baze podatkov znotraj svojega Uporabniškega računa za Storitev (v nadaljevanju: Podatki). Uporabnik je dolžan zagotoviti celovitost, resničnost in točnost vnesenih Podatkov. Podatki predstavljajo

Uporabnikove zaupne Podatke, ki jih je Ponudnik dolžan hraniti in zagotoviti ustrezne ukrepe za njihovo zaščito pred izgubo ali uničenjem, nepooblaščenim dostopom, nepooblaščenim spreminjanjem, nepooblaščenim objavljanjem in vsemi drugimi zlorabami. Principal ne odgovarja Uporabniku Storitve za škodo, če pride do izgube ali uničenja Podatkov, nepooblaščenega dostopa, nepooblaščenega spreminjanja, nepooblaščenega objavljanja ali kakršne koli druge zlorabe, zlasti če je te okoliščine povzročila višja sila, okvara opreme, nepravilno ravnanje, vpliv drugih licenciranih in nelicenciranih računalniških programov, virusov in drugih škodljivih vplivov.

S sprejemom Pogojev Uporabnik izrecno soglaša, da Principal zbira, obdeluje in hrani njegove osebne in identifikacijske podatke v zvezi z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, in jih uporablja v skladu s Pogoji, Pravilnikom in v skladu z Zakonom.

Ponudnik ali Principal lahko uporabljajo Podatke v postopku opravljanja Storitev za Uporabnika, in jih lahko spreminjajo na zahtevo Uporabnika.

Če Ponudnik ali Principal prejme zahtevo za spremembo Podatkov Uporabnika, posredovano prek katerekoli od telefonskih številk ali email naslovov, ki jih je znotraj Storitve določil Uporabnik za administracijo Storitve ali je Uporabnik v neposredni navezi s Ponudnikom ali Principalom potrdil, da se navedene telefonske številke ali email naslovi lahko štejejo za verodostojne za vlaganje zahteve za spremembo Podatkov, bo Ponudnik oziroma Principal štel, da je zahteva veljavna. Če klic pride s številke, ki je v Podatkih navedena kot številka knjigovodje, se zahteva šteje za veljavno, če bo povezana z dostavo poročil, ali če se bo nanašala na spremembo Podatkov, ki imajo vpliv na knjigovodstvo. Ponudnik ali Princip bosta vodila evidenco sprememb Podatkov ter bosta o opravljenih spremembah Podatkov obvestila Uporabnika. Uporabnik je dolžan preveriti vse spremembe Podatkov ter nemudoma obvestiti Ponudnika, če Uporabnik ugotovi, da sprememba ni pravilna ali če Podatki niso bili spremenjeni na podlagi Uporabnikove zahteve; takšno obvestilo mora Uporabnik posredovati Ponudniku nemudoma in pred nadaljnjo uporabo Storitve, sicer se šteje, da je Uporabnik potrdil veljavnost opravljenih sprememb. Uporabnik je odgovoren resničnost vpisanih Podatkov v Storitev tudi v primeru, če spremembe Podatkov napravita Ponudnik ali Principal na zahtevo Uporabnika.

Ponudnik ali Principal lahko Uporabniku na njegovo zahtevo nudita pomoč pri izpolnitvi zahteve za pridobitev Potrdila, prenosu Potrdila ter nalaganju Potrdila v Storitev tako, da od Uporabnika pridobita na vpogled pristopne podatke Potrdila. Ponudnik ali Principal bo te pristopne podatke shranil znotraj Uporabniškega računa Uporabnika in jih najkasneje v roku 6 mesecih izbrisal iz drugih evidenc.

Podatki se sinhronizirajo izključno, če je na voljo dostop do spleta; v primeru nedostopnosti spleta Ponudnik ne more omogočati sinhronizacije in shranjevanja Podatkov v oblaku.

Če v okviru Storitve Uporabnik samodejno ali ročno pošlje svojim strankam obvestila, kot so SMS ali druga sporočila, je Uporabnik dolžan zagotoviti, da se taka sporočila pošiljajo samo tistim njegovim strankam, ki so mu za to podale svoje soglasje ali za katere ima drugi z zakonom določen razlog pošiljanja kot tudi zakonitost vsebine komunikacije. Niti Ponudnik niti Principal ne prevzemata kakršnekoli odgovornosti za tovrstno Uporabnikovo uporabo Storitve.

V smislu Uredbe 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta od 27. 3. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu: Uredba), se šteje, da je Uporabnik upravljavec podatkov glede vseh podatkov in da samostojno določa vsebino vpisanih podatkov in ter daje navodila v zvezi z obdelavo podatkov, Principal pa se šteje za obdelovalca podatkov in podatke obdeluje v skladu z navodili Uporabnika; Ponudnik ni niti upravljavec niti obdelovalec podatkov. Na podlagi Uredbe se šteje, da je Principal upravljavec podatkov, ki so namenjeni zagotavljanju pravilnega delovanjua infrastrukture in delovanju programa, medtem ko sta Ponudnik in Uporabnik obdelovalca teh podatkov. Pravna

podlaga sodelovanja in dostopa do Podatkov je pogodbeno razmerje.

5. Cena in zaračunavanje Storitve

Cena uporabe Storitve je določena s cenikom Storitve, ki velja v času uporabe Storitve, kot je objavljen na Strani Storitve (v nadaljevanju: Cenik). Ponudnik je pooblaščen, da spremeni Cenik, in ga je dolžan objaviti na Strani Storitve.

Nadomestilo za Storitev se zaračuna ob koncu meseca za pretekli mesec. Minimalno obdobje uporabe Storitve je en mesec.

Če Uporabnik kupi Licenco skupaj s paketom opreme (t. i. bundle), Uporabnik vnaprej kupi Licenco za določeno obdobje uporabe. Po tem začetnem obdobju uporabe, vključene v ceno skupaj s paketom opreme, se Storitev zaračuna samo za tiste mesece, v katerih se je aktivno uporabljala, kar pomeni vsak vnos novih Podatkov (kot na primer ustvarjanje računov, ponudb, zaključkov, vstop blaga v skladišče, inventure, vpis strank in podobno). Na ta način Uporabniki, katerih poslovanje je sezonsko ali občasno (sejmi), plačujejo Storitev le v tistih mesecih, v katerih so jo uporabljali. Najdaljše obdobje neuporabe Storitve je 12 mesecev. Če Uporabnik Storitve aktivno ne uporablja 12 mesecev, se šteje, da je odstopil od uporabe Storitve in Ponudnik ni več dolžan hraniti Uporabnikovih Podatkov.

Račun za Storitev bo Ponudnik dostavil Uporabniku po elektronski pošti, ki jo je Uporabnik vnesel v administracijski aplikaciji, in s sporočilom v Storitvi. Uporabnik je dolžan zagotoviti pravilnost vpisanega e- poštnega naslova in za zagotovitev prejemanja e-poštnih sporočil. Če bi bil račun za mesečno Storitev tako nizek, da po oceni Ponudnika ustvarjanje takega računa za Uporabnika ne bi bilo stroškovno učinkovito, lahko Ponudnik znesek tega računa prišteje k Uporabnikovem računu za naslednji mesec.

V primeru delnega ali popolnega neplačila Storitve si Ponudnik pridržuje pravico ukiniti izvajanje Storitve za Uporabnika, bodisi v celoti bodisi deloma, do poravnave računov, in sicer za vse Licence Uporabika. Za posledice, ki jih lahko ima Uporabnik v primeru ukinitve izvajanja dela ali celotne funkcionalnosti Storitve, Ponudnik ne nosi nobene odgovornosti. Ponudnik je pooblaščen, da enostransko prekine izvajanje Storitve, če Uporabnik s plačilom zamuja več kot 15 dni, in odstopi svoje terjatve do Uporabnika tretji osebi brez omejitev.

V roku 15 dni od nakupa lahko Uporabnik brez navedbe razlogov vrne kupljeno napravo ali podatkovno kartico v pravilnem in nepoškodovanem stanju, pri čemer sam krije stroške vrnitve naprave ali kartice, in dobi polno vračilo denarja. V drugih primerih reklamacije se mora Uporabnik obrniti na info@marketino.si, da se njegova zadeva preuči in se ravna v skladu z možnostmi.

6. Nakup naprave in Partnerji Dobavitelja

Ponudnik lahko Uporabniku omogoči nakup paketa naprave za uporabo Storitve z Licenco za Storitev bodisi neposredno na Strani Storitve bodisi posredno prek svojih partnerjev (v nadaljevanju: Partnerji Dobavitelja) ali drugače. V takem primeru se strojna oprema (hardware) dobavi s standardno garancijo, ki nikakor ni povezana s Storitvijo. V smislu Uredbe glede odnosa Ponudnika in Partnerja Dobavitelja se Ponudnik šteje za upravljavca, Partner Dobavitelja pa za obdelovalca podatkov, takšno pogodbeno razmerje pa sta stranki dolžni urediti posebej. Način nakupa naprave ne vpliva na Ponudnikov in Uporabnikov odnos glede pravic in obveznosti, ki se nanašajo na uporabo Storitve.

7. Omejitev odgovornosti

Uporabniku se Storitev zagotavlja v končni obliki v skladu z načelom „kot je‟ (ang. „as is‟) in izključuje kakršno koli garancijo v zvezi s pomanjkljivostmi Storitve. Čeprav Ponudnik Storitev nenehno preizkuša in izboljšuje, ne more zagotoviti, da pri uporabi ne bo prišlo do napak pri delovanju Storitve in da ob tej priložnosti ne bo prišlo do morebitnih okvar. V takem primeru bo Ponudnik storil vse potrebno za odpravo okvare v razumnem roku.

Ponudnik ni odgovoren za škodo, nastalo zaradi nezmožnosti uporabe Storitve zaradi neustreznega Uporabnikovega ravnanja, nedostopnosti Storitve, nastale kot posledice tehničnih težav ali višje sile, za napake v delu Storitve, neustreznosti Storitve za potrebe Uporabnikov in drugih razlogov. Ponudnik ne jamči, da bo Storitev delovala brez prekinitve v vsakem trenutku. Ponudnik ne odgovarja za katere koli posledice, ki bi lahko nastale zaradi Uporabnikove uporabe Podatkov iz Storitve. Ponudnik ni odgovoren za težave z dostopom do administracijskih Strani Storitve, ki jih povzroča napaka Ponudnika internetnih Storitev, Uporabnikovega računalnika ali težava, ki jo povzroči Uporabnikov priključek na splet. Ponudnik ne zagotavlja neprekinjenega in popolnega prenosa podatkov med mobilno enoto in bazo podatkov Storitve. Ponudnik ni odgovoren za izpolnjevanje Uporabnikovih zakonskih obveznosti. V nobenem primeru Ponudnikova odgovornost ne presega zneska zadnjih šestih mesečnih pristojbin za Storitev, ki jo plača Uporabnik.

8. Končne določbe

Ponudnik lahko zaupa izvajanje dela Storitve tretjim osebam brez Uporabnikovega vedenja in soglasja, pri čemer Ponudnik ohranja pravice in obveznosti do Uporabnika in odgovarja za izpolnitev obveznosti tretje osebe. Ponudnik lahko, brez vedenja in soglasja Uporabnika, celotno izvajanje Storitve zaupa v izvajanje tretji osebi (v nadaljevanju: Sprejemnik), pri čemer Sprejemnik v odnosu na Uporabnika sprejema vse pravice in obveznosti Ponudnika, Ponudnik pa solidarno odgovarja za izpolnjevanje obveznosti Uporabniku.

Za vse zahtevke in spore, ki lahko izhajajo iz uporabe Storitve, je sodišče stvarno pristojno po Ponudnikovem sedežu.

Pogoji uporabe veljajo od 1. 6. 2019.